Zwemles EXTRA

De groepen van de zwemlesEXTRA bestaan uit maximaal 6 kinderen hierdoor is er meer aandacht per kind.

U kunt bij ons terecht voor: 
Diploma A, B en C. Examens worden afgenomen in overleg met ouders en verzorgers.


ZWEMLESEXTRA

Onze zwemlesEXTRA is ook gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met bijvoorbeeld: Autisme, PDD-NOS, ADHD en fysieke handicaps. Vaak zijn de groepen tijdens reguliere zwemlessen te groot om deze kinderen de juiste aandacht te geven. Er wordt per kind gekeken wat de beste stappen zijn. Uiteraard worden hier de ouders en/of verzorgers van het kind regelmatig bij betrokken. Er zal tijdens de lessen rekening worden gehouden met de gemoedstoestand van het kind op dat moment.

Als de diploma eisen voor bepaalde kinderen te zwaar zijn, dan werken wij ook met alternatieve diplomalijnen.

Mocht u interesse hebben dan kunt u het beste uw kind boven aan de pagina inschrijven, wij nemen dan contact met u op voor verdere informatie, vermeld onder het ‘kopje’ bijzonderheden dat het om ‘zwemlesEXTRA’ gaat.

De lessen duren 45 minuten, 1x per week. De maximale groepsgrote is 6 kinderen in alle fases. De kinderen worden individueel opgeroepen en starten in een reeds bestaande groep.

  lestijden  
Maandag 15:45-16:30 uur
16:30-17:15 uur
17:15-18:00 uur
   

ZwemlesEXTRA                                          €35,70 per maand.

Eigen bijdrage Gelrepas ZwemlesEXTRA           €15,25 per maand.

De betaling van de zwemles is een vast maandbedrag en moet de 1ste week van elke maand worden voldaan. In het maandbedrag zijn alle uitvallende zwemlessen (zie overzicht onder aan de pagina) reeds verrekend. U betaald dit maandbedrag gedurende 11 maanden (de maand juli niet).

Voor de duidelijkheid, de zwemlesEXTRA staat open voor alle kinderen. Plaatsing van kinderen met extra aandacht vindt altijd plaats in overleg met de betrokken zwemdocenten.

Kijklessen 2019-2020

17-02-2020 t/m 22-02-2020

30-03-2020 t/m 04-04-2020

11-05-2020 t/m 16-05-2020

Meezwemlessen 2019-2020

06-01-2020 t/m 11-01-2020 meezwemmen

22-06-2020 t/m 27-06-2020 meezwemmen

Uitvallende zwemlessen seizoen 2019-2020

Dinsdag 24-12-2019, woensdag 25-12-2019, donderdag 26-12-2019.

Dinsdag 31-12-2019, woensdag 01-01-2020.

Zondag 12-04-2020, maandag 13-04-2020.

Maandag 27-04-2020, dinsdag 05-05-2020

Donderdag 21-05-2020, zondag 31-05-2020

Maandag 01-06-2020.

Algemene voorwaarden zwemlessen van Zwemcentrum De Pals

 1. Het lesgeld dient per aanvang van de lessen bij vooruitbetaling voor een periode van 1 maand te worden voldaan tegen de dan geldende prijs.
 2. Het betaalde lesgeld en gevolgde lessen worden geregistreerd d.m.v. een persoonlijke lespas. Voor deze lespas betaald u een borgsom van €11,50. De lespas is in bruikleen van en blijft eigendom van Zwemcentrum De Pals/Sports Planet.
 3. De lespas moet men bij elke les ter registratie bij zich hebben.
 4. Indien de gebruiker de lespas kwijtraakt kan deze worden geblokkeerd en een duplicaatpas worden aangemaakt. Geldige legitimatie verplicht. Voor de duplicaatpas wordt €11,50 in rekening gebracht. De eerder betaalde borg en al het nog geldend tegoed, wordt overgeschreven naar de duplicaatpas. Zwemcentrum De Pals stelt zich niet aansprakelijk voor misbruik door onrechtmatige gebruikers op momenten dat de lespas (nog) niet is geblokkeerd.
 5. Na een oproep dienen alle lessen voldaan te worden, ook als de lessen, om wat voor een rede dan ook later gestart worden. Wilt u dit niet wordt u terug geplaatst op de wachtlijst en moet u wachten op een volgende oproep.
 6. Lesperiodes dienen aaneensluitend te worden voldaan. Is de betaalde lesperiode op de lespas verlopen en worden er op dat moment een of meerdere lessen niet gevolgd, wordt bij betaling altijd terug gedateerd.
 7. Lessen die vervallen doordat het zwembad gesloten is of landelijk erkende feestdag of vanwege andere activiteiten van Zwemcentrum De Pals worden automatisch verrekend.
 8. Betaling van een nieuwe periode dient te gebeuren als de periode op de lespas voorbij is. Bij niet tijdig betalen wordt de toegang geweigerd.
 9. De zwemlessen die om welke reden dan ook door uw kind niet gevolgd kunnen worden, kunnen niet worden ingehaald en worden niet terug betaald.
 10. Kan een kind, om medische redenen, een langere periode de lessen niet volgen, dan blijven altijd twee lessen voor eigen rekening. De lespas kan worden stop gezet vanaf de 3de week, mits op tijd aan ons doorgegeven. In dat geval worden gemiste lessen vanaf de 3de week bij de eerstvolgende betaling verrekend. Ziekmeldingen achteraf worden nooit geaccepteerd. In dat geval worden er geen lessen verrekend.
 11. Afmeldingen voor de zwemlessen kunnen worden doorgegeven via sms/WhatsApp/Facebook Messenger/E-mail.
 12. De zwemlessen gaan gedurende de schoolvakanties door, m.u.v. de zomervakantie.
 13. Bij tussentijdse beëindiging van de zwemlessen worden niet genoten lessen niet vergoed.
 14. De kinderen worden in de kleedzaal opgehaald door het badpersoneel. Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om verder als de kleedzalen te komen. Uitzonderingen hierop zijn; het begeleiden van uw kind naar het toilet, de kijklessen en als u een afspraak/vraag heeft bij een van de zwemdocenten. Het is niet toegestaan met straatschoeisel voorbij de kleedzalen te komen.
 15. In de tijd dat uw kind les krijgt kunt u wachten in het sportcafé van Sports Planet, van waaruit de zwemlessen grotendeels te volgen zijn (met uitzondering van het instructiebad).
 16. Een van de ouders/verzorgers dient ten aller tijden in het pand aanwezig te zijn tijdens de zwemles.
 17. Eén keer per 6 weken is er een kijkles voor ouders/verzorgers. U kunt dan de laatste 15 minuten van de zwemles kijken in de zwemzaal. Een overzicht van de kijkles data vindt u op het informatiebord tegenover de receptie.
 18. Twee maal per jaar is er meezwemmen. Eén ouder/verzorger per zwemleskind mag deze les meezwemmen. Voor data zie het informatiebord tegenover de receptie.
 19. Indien uw kind is ingeschreven bij Zwemcentrum De Pals mag hij/zij gratis gebruikmaken van het vrijzwemmen. Toegang is alleen mogelijk onder begeleiding van een betalende volwassenen. Het discozwemmen en het banenzwemmen, vallen niet onder deze gratis toegang. Bij betalingsachterstand vervalt het recht op gratis zwemmen.
 20. Het is mogelijk om de laatste 5 minuten van de les een zwemdocent te spreken. U hoeft hiervoor geen afspraak maken.
 21. Zwemcentrum De Pals houd zich aan de Europese VGA. Dit betekend dat uw persoonsgegevens niet gedeeld worden met andere instanties en allen gebruikt worden voor de zwemles en bijbehorende activiteiten zoals het diploma-zwemmen. Alleen het bevoegde badpersoneel heeft toegang tot de persoonsgegevens.
 22. Voor algemene vragen, opmerkingen of algemene informatie kan men terecht op info@zwemcentrumdepals.nl of per telefoon 06-18258725.