Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de zwemlessen en cursussen van Zwemcentrum De Pals

Laatste update 29-03-2023 (onderdelen over meezwemmen en coronabeleid verwijderd)

 1. Bij het starten van de zwemlessen dient eenmalig inschrijfgeld/administratie kosten te worden voldaan tegen de dan geldende prijs.
 2. Het lesgeld dient per aanvang van de lessen bij vooruitbetaling voor een periode van 1 maand te worden voldaan tegen de dan geldende prijs.
 3. Na een oproep dienen alle lessen voldaan te worden, ook als de lessen, om wat voor een rede dan ook later gestart worden. Wilt u dit niet wordt u terug geplaatst op de wachtlijst en moet u wachten op een volgende oproep.
 4. Lesperiodes dienen aaneensluitend te worden voldaan. Is de betaalde lesperiode verlopen en worden er op dat moment een of meerdere lessen niet gevolgd, wordt bij betaling altijd terug gedateerd.
 5. Lessen die vervallen doordat het zwembad gesloten is vanwege een landelijk erkende feestdag of vanwege andere activiteiten van Zwemcentrum De Pals zijn automatisch verrekend in het maandbedrag.
 6. Betaling dient per de 1ste van de maand te worden voldaan op rekeningnummer NL79 SNSB 0859 7695 85, t.n.v. Het Zwemcentrum. Bij niet tijdige betaling wordt de toegang tot de zwemles geweigerd.
 7. De zwemlessen die om welke reden dan ook door uw kind niet gevolgd kunnen worden, kunnen niet worden ingehaald en worden niet terug betaald.
 8. Kan een kind, om medische redenen, een langere periode de lessen niet volgen, dan blijven altijd twee lessen voor eigen rekening. De betaling kan worden stop gezet vanaf de 3de week, mits op tijd aan ons doorgegeven. In dat geval worden gemiste lessen vanaf de 3de week bij de eerstvolgende betaling verrekend. Ziekmeldingen achteraf worden nooit geaccepteerd. In dat geval worden er geen lessen verrekend.
 9. Ziekmeldingen en andere afmeldingen voor de zwemlessen moeten worden doorgegeven via WhatsApp/E-mail.
 10. De zwemlessen gaan gedurende de schoolvakanties door, m.u.v. de zomervakantie.
 11. In de zomervakantie bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van zomerzwemlessen.
 12. Bij tussentijdse beëindiging van de zwemlessen worden niet genoten lessen niet vergoed. Dit geldt ook voor de lessen die zijn betaald via de Gelrepas.
 13. Beëindiging van de zwemlessen dient ten aller tijden schriftelijk te gebeuren. Dit kan per E-mail/WhatsApp/Briefpost.
 14. De kinderen worden in de kleedzaal opgehaald door het badpersoneel. Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om verder als de kleedzalen te komen. Uitzonderingen hierop zijn; het begeleiden van uw kind naar het toilet, de kijklessen en als u een afspraak/vraag heeft bij een van de zwemdocenten. Het is niet toegestaan met straatschoeisel voorbij de kleedzalen te komen.
 15. In de tijd dat uw kind les krijgt kunt u niet wachten in het zwembad.
 16. Een van de ouders/verzorgers dient ten aller tijden in het pand aanwezig te zijn tijdens de zwemles.
 17. Bij aanvang van de zwemlessen ontvangt de leerling een fasekaart. De fasekaart moet men bij elke les ter registratie bij zich hebben. Hierop wordt de lesadministratie bijgehouden.
 18. Eén keer per 6 weken is er een kijkles voor ouders/verzorgers. U kunt dan de laatste 15 minuten van de zwemles kijken in de zwemzaal. Een overzicht van de kijkles data vindt u op deze website onder het kopje belangrijke informatie voor zwemlesouders.
 19. Het is mogelijk om de laatste 5 minuten van de les een zwemdocent te spreken. U hoeft hiervoor geen afspraak maken.
 20. Zwemcentrum De Pals houd zich aan de Europese VGA. Dit betekend dat uw persoonsgegevens niet gedeeld worden met andere instanties en alleen gebruikt worden voor de zwemles en bijbehorende activiteiten zoals het diploma-zwemmen. Alleen het bevoegde badpersoneel heeft toegang tot de persoonsgegevens.
 21. Voor algemene vragen, opmerkingen of algemene informatie kan men terecht op info@zwemcentrumdepals.nl of per telefoon 06-18258725.